Regulamin oraz informacje dla klientów

I. Regulamin

§ 1 Postanowienia ogólne

(1) Poniższy regulamin znajduje zastosowanie do wszystkich umów, które zawrą Państwo z nami jako Sprzedawcą (E-Tech Invest OÜ (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)) za pośrednictwem strony internetowej https://violiya.com. Jeżeli nie umówiono się inaczej, stosowane ewentualnie przez Państwa własne warunki umów nie znajdują zastosowania.

(2) Konsumentem w rozumieniu poniższych regulacji jest każda osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej w celach, które nie mogą być w przeważającym stopniu przypisane ani jej działalności gospodarczej ani niezależnej działalności zawodowej. Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna lub spółka osobowa posiadająca zdolność prawną, dokonująca czynności prawnej w związku z jej samodzielną działalnością zawodową lub gospodarczą.

§ 2 Zawarcie umowy

(1) Przedmiotem umowy jest sprzedaż towarów i/lub wykonanie usług naprawy.

(2) Sprzedajemy towary częściowo lub wyłącznie jako Komisant we własnym imieniu, lecz na rachunek osoby trzeciej, będącej właścicielem towaru. Niezależnie od powyższego jesteśmy stroną umowy ze wszelkimi prawami i obowiązkami.

(3) Z chwilą umieszczenia danego produktu na naszej stronie internetowej przedstawiamy wiążącą ofertę zawarcia umowy kupna-sprzedaży na warunkach podanych w opisie tego artykułu.

(4) Umowa kupna-sprzedaży zostaje zawarta za pośrednictwem internetowego systemu koszyka w sposób następujący:
Planowane do zakupu towary i/lub usługi naprawy są zbierane w „koszyku”. Za pomocą odpowiedniego przycisku w panelu nawigacyjnym można wyświetlić „koszyk” i w każdej chwili wprowadzić do niego zmiany.
Po przejściu do strony „Kasa” i wprowadzeniu danych osobowych oraz warunków płatności i wysyłki jeszcze raz na zakończenie na stronie podsumowującej zostaną wyświetlone wszystkie dane dotyczące zamówienia.

Jeżeli jako sposób płatności wybrany zostanie bezpośredni system płatności (np. PayPal / PayPal Express, Amazon-Payments, Sofort [niemiecki przelew natychmiastowy]), nastąpi przekierowanie do naszego sklepu internetowego do strony z podglądem zamówienia lub do bezpośredniego systemu płatności na stronie internetowej sprzedawcy.
Jeżeli nastąpi przekierowanie do wskazanego bezpośredniego systemu płatności, należy wybrać lub wprowadzić odpowiednie dane. Na koniec transakcji powrócą Państwo do naszego sklepu internetowego na stronę z podglądem zamówienia.

Przed wysłaniem zamówienia mają Państwo możliwość sprawdzić, zmienić wszelkie dane (także za pomocą funkcji przeglądarki "wstecz"), a także przerwać proces kupowania.
Wraz z wysłaniem zamówienia za pomocą przycisku „kupuję” deklaruje Pan/Pani wiążące prawnie przyjęcie oferty, w wyniku czego zostaje zawarta umowa kupna-sprzedaży.

(5) Państwa zapytania odnośnie sporządzenia oferty są dla Państwa niewiążące. Przedstawimy Państwu wiążącą ofertę w formie tekstowej (np. za pomocą wiadomości e-mail), którą mogą Państwo przyjąć w terminie 5 dni.

(6) Realizacja zamówienia i przekazywanie wszelkich informacji związanych z zawarciem umowy sprzedaży następuje drogą e-mailową, częściowo w sposób zautomatyzowany. W związku z powyższym muszą Państwo zapewnić, że podany adres e-mail jest prawidłowy, odbiór wiadomości jest technicznie zapewniony i nie zostanie zablokowany przez filtry antyspamowe.

§ 3 Zawarcie umowy w przpadku produktów do pobrania

(1) Przedmiotem umowy jest sprzedaż produktów do pobrania (treści cyfrowe, które nie są dostarczane na materialnym nośniku danych). Już samo wystawienie produktu do pobrania na naszej stronie internetowej stanowi wiążącą ofertę zawarcia umowy sprzedaży na warunkach określonych w opisie produktu.

(2) Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi za pośrednictwem internetowego systemu zamówień w następujący sposób:
Przeznaczone do zakupu produkty do pobrania umieszcza się w "koszyku". Poprzez odpowiednią zakładkę w pasku nawigacji mogą Państwo wywołać "koszyk" i w każdym czasie dokonać w nim zmian.
Po wywołaniu strony "kasa", wprowadzeniu danych osobowych, a także warunków płatności, wszystkie dane odnośnie zamówienia będą Państwu pokazane ponownie na stronie z podsumowaniem zamówienia.

Jeżeli jako sposób płatności wybrany zostanie bezpośredni system płatności (np. PayPal / PayPal Express, Amazon-Payments, Sofort [niemiecki przelew natychmiastowy]), nastąpi przekierowanie do naszego sklepu internetowego do strony z podglądem zamówienia lub do bezpośredniego systemu płatności na stronie internetowej sprzedawcy.
Jeżeli nastąpi przekierowanie do wskazanego bezpośredniego systemu płatności, należy wybrać lub wprowadzić odpowiednie dane. Na koniec transakcji powrócą Państwo do naszego sklepu internetowego na stronę z podglądem zamówienia. Przed wysłaniem zamówienia mają Państwo tutaj możliwość sprawdzić, zmienić wszelkie dane (także za pomocą funkcji przeglądarki "wstecz"), a także przerwać proces kupowania. Wysłanie zamówienia za pomocą przycisku "kupuję" jest równoznaczne z wiążącym przyjęciem przez Państwa naszej oferty i prowadzi tym samym do zawarcia umowy sprzedaży.

(3) Państwa zapytania odnośnie sporządzenia oferty są dla Państwa niewiążące. Przedstawimy Państwu wiążącą ofertę w formie tekstowej (np. za pomocą wiadomości e-mail), którą mogą Państwo przyjąć w terminie 5 dni.

(4) Realizacja zamówienia i przekazywanie wszelkich informacji związanych z zawarciem umowy sprzedaży następuje drogą e-mailową, częściowo w sposób zautomatyzowany. W związku z powyższym muszą Państwo zapewnić, że podany adres e-mail jest prawidłowy, odbiór wiadomości jest technicznie zapewniony i nie zostanie zablokowany przez filtry antyspamowe.

§ 4 Licencja na korzystanie z produktów do pobrania

(1) Oferowane produkty do pobrania podlegają ochronie prawa autorskiego. O ile w danej ofercie nie podano inaczej, każdemu nabytemu u nas produktowi do pobrania towarzyszy zwykła licencja użytkowa.

(2) Licencja zwykła na korzystanie zawiera zezwolenie na zapisanie i/lub wydrukowanie na komputerze lub innym urządzeniu elektronicznym jednej kopii produktu do pobrania do użytku osobistego. Zabronione jest tworzenie dodatkowych kopii. Zabrania się Państwu wyraźnie zmieniania, przerabiania plików lub ich częsci i udostępniania ich osobom trzecim w jakikolwiek sposób prywatnie bądź komercyjnie.


§ 5 Czas trwania umowy / wypowiedzenie umów abonamentowych
 
(1) Zawarta z Państwem umowa abonametowa ma uzgodniony czas trwania. W przypadku braku wypowiedzenia umowy przez jedną ze stron w formie tekstowej (np. wiadomość e-mail) w terminie 3 tygodni przez końcem okresu, na jaki została zawarta (jeżeli w danej ofercie nie przewidziano innego terminu), umowa ulega automatycznemu przedłużeniu o uzgodniony podstawowy czas trwania umowy. Jeżeli okres ten wynosi więcej niż jeden rok, umowa przedłużona zostaje jednakże tylko o jeden rok.
 
(2) Nie narusza to prawa do natychmiastowego wypowiedzenia umowy z ważnych powodów.


§ 6 Towary indywidualnie zaprojektowane

(1) Odpowiednie informacje, a także teksty i pliki konieczne dla indywidualnego zaprojektowania towarów, należy nam udostępnić za pośrednictwem systemu zamawiania online lub drogą e-mailową niezwłocznie po zawarciu umowy. Należy przestrzegać naszych wymagań odnośnie formatu pliku.

(2) Zobowiązują się Państwo do nieprzesyłania danych, których treść narusza prawa osób trzecich (w szczególności prawa autorskie, prawa do imienia i nazwiska lub prawa do marki) lub obowiązujące przepisy prawa. Zwalniają nas Państwo wyraźnie z wszelkich zgłaszanych w związku z tym roszczeń osób trzecich. Dotyczy to także wszelkich kosztów związanych z koniecznością reprezentacji prawnej.

(3) Nie sprawdzamy przesłanych nam danych pod kątem poprawności merytorycznej i nie ponosimy w tym względzie odpowiedzialności za błędy.

(4) Jeżeli dana oferta to obejmuje, przesyłamy szablon korekty, który powinien zostać niezwłocznie sprawdzony. W przypadku Państwa zgody na projekt, zezwalają Państwo na jego wykonanie poprzez złożenie podpisu w formie tekstowej (np. e-mail).
Bez Państwa zezwolenia nie przeprowadzamy prac związanych z realizacją projektu. Są Państwo odpowiedzialni za sprawdzenie projektu pod kątem poprawności i kompletności i poinformowanie nas o jakichkolwiek błędach. Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy, które nie zostały zgłoszone.


§ 7 Dojście umów do skutku w przypadku kursów

(1) Przedmiotem umowy jest przeprowadzenie kursów.

Z chwilą zamieszczenia na naszej stronie internetowej danej oferty dot. kursu składamy Państwu wiążącą ofertę zawarcia umowy na warunkach podanych w opisie danego kursu.
 

(2) Umowa za pośrednictwem internetowego systemu koszyka dochodzi do skutku w następujący sposób:
Wybrane do rezerwacji kursy zostaną zdeponowane w „koszyku”. Za pomocą odpowiedniego przycisku w pasku nawigacji mogą Państwo otworzyć „koszyk” i w każdej chwili dokonać w nim zmian. Po otwarciu strony „Kasa” i wprowadzeniu danych osobowych oraz warunków płatności wszystkie dane dot. zamówienia zostaną jeszcze raz wyświetlone na stronie podglądu zamówienia.

Jeżeli jako sposób płatności wybrany zostanie bezpośredni system płatności (np. PayPal / PayPal Express, Amazon-Payments, Sofort [niemiecki przelew natychmiastowy]), nastąpi przekierowanie do naszego sklepu internetowego do strony z podglądem zamówienia lub do bezpośredniego systemu płatności na stronie internetowej sprzedawcy.
Jeżeli nastąpi przekierowanie do wskazanego bezpośredniego systemu płatności, należy wybrać lub wprowadzić odpowiednie dane. Na koniec transakcji powrócą Państwo do naszego sklepu internetowego na stronę z podglądem zamówienia. Przed wysłaniem zamówienia mają Państwo tutaj możliwość sprawdzić, zmienić wszelkie dane (także za pomocą funkcji przeglądarki "wstecz"), a także przerwać proces kupowania.
Wysłanie zamówienia za pomocą przycisku jednoznacznie wskazującego na obowiązek zapłaty jest równoznaczne z wiążącym przyjęciem przez Państwa naszej oferty i prowadzi tym samym do zawarcia umowy sprzedaży.

(3) Państwa zapytania odnośnie sporządzenia oferty są dla Państwa niewiążące. Przedstawimy Państwu wiążącą ofertę w formie tekstowej (np. za pomocą wiadomości e-mail), którą mogą Państwo przyjąć w terminie 5 dni.

(4) Realizacja zamówienia i przekazywanie wszelkich informacji związanych z zawarciem umowy sprzedaży następuje drogą e-mailową, częściowo w sposób zautomatyzowany. W związku z powyższym muszą Państwo zapewnić, że podany adres e-mail jest prawidłowy, odbiór wiadomości jest technicznie zapewniony i nie zostanie zablokowany przez filtry antyspamowe.

§ 8 Spełnienie świadczenia w przypadku kursów

(1) Kursy w formie opisanej w poszczególnych ofertach przeprowadzane są w uzgodnionych terminach.

(2) Jeżeli przeprowadzenie kursów zależy od liczby uczestników, minimalna liczba uczestników wynika z danej oferty.
Jeżeli minimalna liczba uczestników nie zostanie osiągnięta, poinformujemy Państwa najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem kursu w formie tekstowej (np. za pośrednictwem e-maila) o niedojściu do skutku zarezerwowanego kursu. Ewentualnie poniesione już koszty zostaną w takim przypadku zwrócone.

(3) W przypadku odwołania pojedynczego spotkania z powodu krótkotrwałej, podyktowanej chorobą lub inną ważną przyczyną absencji osoby prowadzącej kurs, poniesione już koszty zostaną niezwłocznie zwrócone.
W odniesieniu do spotkań, które realizowane są w wielu terminach, w przypadku odwołania spotkania z powodu krótkotrwałej, podyktowanej chorobą lub inną ważną przyczyną absencji osoby prowadzącej kurs, spotkanie to zostanie nadrobione w terminie zastępczym.

(4) W związku z wykorzystaniem pomieszczeń i obiektów, w których odbywają się kursy, są Państwo zobowiązani przestrzegać regulaminów obowiązujących w danych lokalizacjach. Ponadto są Państwo zobligowani stosować się do naszych poleceń, wzgl. poleceń osoby prowadzącej kurs.


§ 9 Odstąpienie / anulowanie

(1) W terminie do 14 dni do rozpoczęcia kursu mogą Państwo odstąpić od umowy, nie ponosząc z tego tytułu żadnych kosztów. Odstąpienie od umowy wymaga zachowania formy tekstowej (np. e-mail). Miarodajnym momentem dla zachowania terminu jest wpłynięcie do nas oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
W terminie krótszym niż 14 dni do rozpoczęcia kursu odstąpienie od umowy nie jest już możliwe.


(2) W przypadku nieuczestniczenia lub częściowego uczestnictwa w zarezerwowanym kursie zwrot opłat za kurs nie jest możliwy.

(3) Powyższe nie narusza ustawowego prawa do odstąpienia od umowy, obowiązuje ono niezależnie od istnienia lub nieistnienia tego dodatkowego prawa odstąpienia od umowy.


§ 10 Uczestnicy zastępczy

W każdej chwili przed rozpoczęciem kursu mogą Państwo wyznaczyć uczestnika zastępczego. W związku ze zmianą rezerwacji nie ponoszą Państwo żadnych kosztów.


§ 11 Realizacja usług w przypadku usług montażowych

 
(1) Jeżeli usługi montażowe stanowią przedmiot umowy, ponosimy odpowiedzialność w zakresie prac montażowych wynikających z opisu usługi. Usługi te wykonujemy zgodnie z najlepszą wiedzą i sumieniem, osobiście lub za pośrednictwem osób trzecich.
 
(2) Realizacja usługi następuje zgodnie z ustalonym terminem.
 
(3) Państwo są zobowiązani do współpracy. W szczególności powinni Państwo zagwarantować dostęp do obiektów umożliwiający stosowne bezpieczne wejście na ich teren w terminie realizacji usług montażowych. Ponadto są Państwo zobowiązani do dostarczenia nam energii elektrycznej i w razie potrzeby wody, o ile będzie to konieczne. Jesteśmy uprawnieni do rozwiązania części umowy dotyczącej świadczenia usług montażowych zgodnie z § 643 BGB (niemieckiego kodeksu cywilnego), jeśli nie wywiążą się Państwo z obowiązku współpracy. W związku z powyższym wyznaczymy Państwu stosowny termin, w którym będą Państwo mieli możliwość wywiązania się z obowiązku współpracy.
 
(4) Jeśli skorzystają Państwo z przysługującego Państwu prawa do wypowiedzenia umowy zgodnie z § 648 zdanie 1 BGB, możemy żądać 10% uzgodnionego wynagrodzenia w kwocie ryczałtowej, jeżeli nie rozpoczęto jeszcze realizacji umowy. Ma to zastosowanie przy istniejącym, określonym w ustawie, prawie do odstąpienia od umowy, jednakże tylko wtedy, gdy z prawa do odstąpienia od umowy skorzystają Państwo dopiero po upływie terminu odstąpienia od umowy. W dalszym ciągu przysługuje Państwu prawo do żądania przedłożenia dowodów na to, że nie ponieśliśmy żadnych kosztów lub były one nieznaczne.
 

§ 12 Wykonanie usług w przypadku napraw

(1) Jeżeli przedmiotem umowy są usługi naprawy, jesteśmy zobowiązani dokonać wynikających z opisu usługi napraw. Wykonujemy je zgodnie ze swoją wiedzą i przekonaniem osobiście bądź za pośrednictwem osób trzecich.

(2) Są Państwo zobowiązani z nami współpracować. W szczególności muszą Państwo opisać nam usterkę urządzenia jak najdokładniej się da i udostępnić nam uszkodzone urządzenie.

(3) Ponoszą Państwo koszty przesyłki uszkodzonego urządzenia do nas.


(4) O ile w ofercie nie podano inaczej, naprawa, w tym przekazanie urządzenia do wysyłki, nastąpi w ciągu 5-7 dni od otrzymania urządzenia do naprawy (jednakże, w przypadku uzgodnionej zaliczki, dopiero po złożeniu polecenia zapłaty).

(5) Jeśli skorzystają Państwo z przysługującego Państwu prawa do wypowiedzenia umowy zgodnie z § 648 zdanie 1 BGB, możemy żądać 10% uzgodnionego wynagrodzenia w kwocie ryczałtowej, jeżeli nie rozpoczęto jeszcze realizacji umowy. Ma to zastosowanie przy istniejącym, określonym w ustawie, prawie do odstąpienia od umowy, jednakże tylko wtedy, gdy z prawa do odstąpienia od umowy skorzystają Państwo dopiero po upływie terminu odstąpienia od umowy. W dalszym ciągu przysługuje Państwu prawo do żądania przedłożenia dowodów na to, że nie ponieśliśmy żadnych kosztów lub były one nieznaczne.

§ 13 Szczególne postanowienia w związku z oferowanymi sposobami płatności

(1) Zakup ratalny w easyCredit

W przypadku zakupu ratalnego w easyCredit obowiązują ponadto Ogólne Warunki Handlowe dotyczące zakupów ratalnych w easyCredit. OWH są dostępne tutaj.

§ 14 Prawo zatrzymania, zastrzeżenie prawa własności

(1) Prawo zatrzymania przysługuje Państwu tylko w przypadku występowania roszczeń z tego samego stosunku umownego.

(2) Do czasu zapłaty całości ceny za towary pozostają one naszą własnością.

(3) Jeżeli są Państwo Przedsiębiorcą, znajdują dodatkowo zastosowanie poniższe postanowienia:

a) Zachowujemy prawo własności do towaru do momentu uregulowania wszystkich należności z tytułu bieżących transakcji pomiędzy stronami. Przed przeniesieniem prawa własności zabronione jest ustanawianie na towarze zastawu lub jego przewłaszczenie na zabezpieczenie.

b) Mogą Państwo sprzedać towar w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą. W takim wypadku jednak, na mocy niniejszej mowy cedujecie na nas Państwo wszelkie roszczenia przysługujące Państwu z tytułu dalszej sprzedaży towaru, zaś my tę wierzytelność przyjmujemy. Są Państwo uprawnieni do dochodzenia ww. wierzytelności. W przypadku nieuregulowania przez Państwa należności,  zastrzegamy sobie prawo do samodzielnego dochodzenia ww. wierzytelności.

c) W przypadku połączenia lub pomieszania towaru, co do którego zastrzeżono naszą własność, nabywamy udział we współwłasności nowej rzeczy, którego wysokość obliczana jest jako stosunek ceny wskazanej na rachunku za towar, co do którego zastrzeżono naszą własność do wartości pozostałych rzeczy w chwili ich połączenia lub pomieszania.

d) Zobowiązujemy się, na Państwa żądanie, zwolnić towar z przysługujących nam zabezpieczeń, jeśli ich realna wartość przekracza 110% wartości zabezpieczonego roszczenia. Przysługuje nam prawo wyboru, które z zabezpieczeń zostaną zwolnione.


§ 15 Rękojmia

(1) Obowiązują ustawowe uprawnienia z tytułu odpowiedzialności za wady.

(2) W przypadku rzeczy używanych roszczenia z tytułu wad są wykluczone, jeżeli wada zostanie ujawniona dopiero po upływie roku od dostawy rzeczy. W przypadku ujawnienia się wady przed upływem roku od dostawy rzeczy można dochodzić roszczeń odszkodowawczych w ramach ustawowego terminu przedawnienia wynoszącego dwa lata od dostawy rzeczy. Powyższe ograniczenie nie ma zastosowania:

- w przypadku przypisanych nam, spowodowanych w zawiniony sposób szkód związanych z utratą życia, uszkodzeniem ciała lub uszczerbkiem na zdrowiu, a także innych szkód powstałych w wyniku umyślnego czynu lub na skutek rażącego niedbalstwa;
- w przypadku zatajenia przez nas braków celem oszustwa lub przejęcia gwarancji za właściwości przedmiotu.


(3) Jako konsument, będą Państwo poproszeni o sprawdzenie towaru niezwłocznie przy dostawie pod kątem kompletności, występowania widocznych wad i uszkodzeń podczas transportu. Prosimy również o jak najszybsze poinformowanie nas oraz przewoźnika o ewentualnych zastrzeżeniach. Nawet jeśli nie spełnią Państwo tych próśb, nie będzie to miało wpływu na Państwa ustawowe roszczenia z rękojmi.

(4) Jeżeli są Państwo przedsiębiorcą, niezależnie od powyższych regulacji gwarancyjnych, obowiązują poniższe ustalenia:

a) Przyjmuje się, że właściwość rzeczy stanowią tylko nasze własne dane i opis produktu producenta. Nie stanowią jej natomiast pozostałe reklamy, publiczne zapewnienia i deklaracje producenta.

b) W przypadku towarów wadliwych gwarantujemy według własnego uznania naprawę lub dodatkową dostawę. Jeżeli usunięcie wady nie powiedzie się, mogą Państwo, według wyboru, żądać obniżenia ceny bądź odstąpić od umowy. Po drugiej bezsskutecznej próbie usunięcia wady, uznaje się, że usunięcie wady nie powiodło się, jeżeli nic innego nie wynika w szczególności z rodzaju rzeczy lub wady albo innych okoliczności. W przypadku usunięcia wady nie jesteśmy zobowiązani do ponoszenia wyższych kosztów, które powstały w związku z dostarczeniem rzeczy do innego miejsca niż miejsce wykonania, pod warunkiem, że dostarczenie nie jest zgodne z zamierzonym zastosowaniem produktu.

c) Prawo rękojmi wygasa po upływie roku od doręczenia Państwu towaru. Skrócony termin nie obowiązuje:


- w przypadku przypisanych nam, spowodowanych w zawiniony sposób szkód związanych z utratą życia, uszkodzeniem ciała lub uszczerbkiem na zdrowiu, a także innych szkód powstałych w wyniku umyślnego czynu lub na skutek rażącego niedbalstwa;
- w przypadku zatajenia przez nas braków celem oszustwa lub przejęcia gwarancji za właściwości przedmiotu;
- w przypadku przedmiotów, które zostały użyte w konstrukcji zgodnie z przeznaczeniem i spowodowały jej uszkodzenie;
- w przypadku ustawowych roszczeń regresowych, jakie przysługują Państwu w związku z prawami z tytułu wad.

§ 16 Zwrot starych części, kaucja za stare części
 
(1) O ile jest to zaznaczone w konkretnej ofercie, do ceny zakupu dodatkowo naliczana jest kaucja za stare części. Wysokość kaucji za stare części jest podana w odpowiedniej ofercie. 
Kaucję za stare części należy zapłacić na nasze konto wraz z ceną zakupu, chyba że przed wysłaniem zakupionego towaru przekażą nam Państwo starą część o identycznej konstrukcji, która spełnia wymagania określone w ust. 3 (w tym przypadku obowiązek zapłaty kaucji za starą część wygasa).
 
(2) Otrzymają Państwo zwrot kaucji za starą część, jeśli w ciągu 7 dni od otrzymania zakupionego towaru przekażą nam Państwo starą część o identycznej konstrukcji, która spełnia wymagania określone w ust. 3. Zwrot zostanie dokonany w ciągu 30 dni od dnia otrzymania przez nas starej części.
 
(3) Przekazywana przez Państwa stara część o identycznej konstrukcji musi mieć nieuszkodzony korpus, musi być wysłana w oryginalnym kartonie i nie może brakować w niej żadnych oryginalnych komponentów. W przeciwnym razie obowiązek zapłaty kaucji za starą część zostaje utrzymany, a Państwo otrzymają przesłaną starą część z powrotem.  
Państwo ponoszą koszty i ryzyko związane z wysyłką starej części. Nie przyjmujemy przesyłek za pobraniem.
 
§ 17 Wybór prawa, miejsce wykonania umowy, właściwość miejscowa sądu

(1) Umowa podlega prawu niemieckiemu. W przypadku konsumenta wybór prawa obowiązuje tylko w takim zakresie, w jakim nie narusza to ochrony przyznanej konsumentowi na podstawie przepisów obowiązujących w miejscu jego stałego pobytu, których nie można wyłączyć w drodze umowy (zasada uprzywilejowania przepisów bardziej korzystnych).

(2) W przypadku, jeżeli nie są Państwo konsumentem, lecz przedsiębiorcą, osobą prawną prawa publicznego lub publiczno-prawnym majątekiem odrębnym, miejscem wykonania umowy jest nasz siedziba, a sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest sąd powszechny właściwy dla naszej siedziby.
Ta sama zasada znajduje także zastosowanie w przypadku, gdy właściwym  dla Państwa sądem według przepisów o właściwości ogólnej nie będzie sąd w Niemczech ani w Unii Europejskiej lub, gdy miejsce zamieszkania lub stałe miejsce pobytu w chwili wnoszenia pozwu jest nieznane. Nie narusza to prawa do wyboru innego sądu, który byłby właściwy miejscowo na mocy przepisów prawa.


(3) Postanowienia Konwencji Narodów Zjednoczonych o Umowach Międzynarodowej Sprzedaży Towarów nie znajdują zastosowania.
§ 18 Ochrona małoletnich

(1) W przypadku sprzedaży towaru, który podlega przepisom ustawy o ochronie małoletnich, zawiązujemy stosunki umowne tylko z klientami, którzy osiągnęli wymagany przepisami prawa wiek minimalny. W opisie danego produktu zostaną Państwo poinformowani o obowiązujących ograniczeniach wiekowych.

(2) Wysyłając zamówienie zapewniają Państwo, że osiągnęli Państwo wymagany przepisami prawa wiek minimalny i, że podane przez Państwa dane odnośnie imienia i nazwiska oraz adresu są poprawne. Są Państwo zobowiązani zapewnić, że produkt zostanie odebrany tylko przez Państwa lub taką osobę upoważnioną przez Państwa do odbioru przesyłki, która osiągnęła wymagany przepisami prawa wiek minimalny.

(3) Jeżeli jesteśmy zobowiązani, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, do przeprowadzenia kontroli wieku, pouczymy przewoźnika, któremu zleciliśmy dostawę towaru, aby przekazał przesyłkę tylko osobie, która osiągnęła wymagany przepisami wiek minimalny i o tym, aby w razie wątpliwości zażądał okazania dowodu tożsamości przez osobę odbierającą towar w celu kontroli jej wieku.

(4) Jeżeli w opisie danego produktu podajemy, wychodząc ponad minimalny wiek wymagany przepisami prawa, że do kupna towaru muszą mieć Państwo skończone 18 lat, ustępy 1-3 obowiązują ze wskazaniem, że zamiast wymaganego wieku minimalnego, musi zostać spełniony warunek pełnoletniości.

II. Informacje dla klientów

1. Tożsamość Sprzedawcy

E-Tech Invest OÜ (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)
Pudisoo küla, Männimäe/1
74626 Kuusalu vald
Harju maakond/Estonia
Numer telefonu: +372 540 01051
E-mail: info@violiya.comAlternatywne rozstrzyganie sporów:
Komisja Europejska udostępnia platformę do pozasądowego rozstrzygania sporów („platformę ODR”), dostępną na stronie https://ec.europa.eu/odr.


2. Informacje odnośnie zawarcia umowy

Czynności techniczne prowadzące do zawarcia umowy, samo zawarcie umowy oraz możliwości korygowania błędów odbywają się na podstawie regulacji "zawarcie umowy" naszego regulaminu (część I.)

3. Język umowy, utrwalanie tekstu umowy

3.1 Językiem umowy jest język polski.

3.2 Tekst umowy nie jest przez nas zapisywany. Przed złożeniem zamówienia za pomocą koszyka internetowego mogą Państwo wydrukować tekst umowy przy użyciu funkcji drukowania w przeglądarce lub zapisać go w postaci elektronicznej. Po otrzymaniu zamówienia, treść zamówienia, wymagane przepisami prawa informacje w przypadku umów zawieranych na odległość z konsumentem oraz regulamin zostaną Państwu przesłane w formie wiadomości e-mail.

3.3 W przypadku zapytań ofertowych poza systemem koszyka przesyłamy wszelkie dane umowne w ramach wiążącej oferty w formie tekstowej, np. drogą e-mailową. Dane te można wydrukować lub zabezpieczyć elektronicznie.

4. Kodeksy dobrych praktyk

4.1 Przestrzegamy Europejskiego Kodeksu Postępowania — do wglądu na stronie: http://www.euro-label.com/kodex/index.html.

5. Główne cechy towarów lub usług

Istotne cechy towaru i/lub usługi podane są w danej ofercie.

6. Ceny i sposoby płatności

6.1 Podane w ofertach ceny i koszty przesyłki stanowią ceny końcowe. Zawierają one wszystkie składniki ceny, w tym wszelkie należne podatki.

6.2 Ceny towarów nie zawierają kosztów ich dostawy, określonych w odpowiednio opisanej zakładce na naszej stronie internetowej lub w opisie danego produktu. Można je wywołać przy pomocy odpowiednio oznakowanego przycisku na naszej stronie internetowej lub w danej ofercie, są osobno wykazywane podczas procedury zamawiania i należy je dodatkowo doliczyć, jeżeli nie zadeklarowano dostawy z bezpłatną wysyłką. 

6.3 Jeżeli dostawa jest realizowana do krajów spoza Unii Europejskiej, mogą wystąpić niezależne od nas koszty dodatkowe, jak np. opłaty celne, podatki lub opłaty za przekazy pieniężne (opłaty za przelew, wymianę waluty w instytucjach kredytowych). Państwo są zobowązani do pokrycia tych kosztów. 
 
6.4 Koszty przelewów pieniężnych ponoszą Państwo również w przypadku, gdy dostawa jest realizowana do państwa członkowskiego UE, lecz płatność została zlecona w kraju spoza Unii Europejskiej.

6.5 Dostępne rodzaje płatnościsą pokazane pod odpowiednio oznakowanym przyciskiem na naszej stronie internetowej lub w danej ofercie.

6.6 Jeżeli nic innego nie wynika z danego sposobu płatności, płatności związane z zawartą umową stają się natychmiast wymagalne.

6.7 W przypadku rezerwacji kursów płatność – o ile nie uzgodniono inaczej – musi nastąpić w terminie odbywania kursu na miejscu przed rozpoczęciem kursu, w przeciwnym razie nie przysługuje prawo do uczestnictwa w kursie.

7. Warunki dostawy

7.1 Warunki, termin oraz istniejące w danym wypadku ograniczenia dostawy znajdują się pod oznakowanym przyciskiem na naszej stronie internetowej lub w danej ofercie.

7.2 W przypadku, gdy są Państwo Konsumentem, zgodnie z przepisami, niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub  przypadkowego uszkodzenia sprzedanej rzeczy podczas wysyłki przechodzi na Państwa dopiero z chwilą wydania Państwu rzeczy, niezależnie od tego, czy przesyłka była ubezpieczona, czy też nie. Reguła ta nie znajduje zastosowania w przypadku, gdy samodzielnie dokonali Państwo wyboru przewoźnika spoza opcji dostarczenia oferowanych przez nas lub zlecili Państwo dostarczenie towaru innej osobie.

W przypadku, gdy są Państwo Przedsiębiorcą, dostawa towaru odbywa się na Państwa ryzyko.

8. Ustawowa odpowiedzialność za wady

Kwestie odpowiedzialności cywilnej za wady regulują postanowienia dotyczące „Rękojmi” zawarte w naszych Ogólnych Warunkach Handlowych (część I). 

9. Wypowiedzenie

9.1 Informacje odnośnie wypowiedzenia umowy oraz warunków wypowiedzenia znajdą Państwo w regulacjach dotyczących "Usług montażowych" w naszych Ogólnych Warunkach Handlowych (część I), jak również w stosownej ofercie.

9.2 Informacje odnośnie wypowiedzenia umowy oraz warunków wypowiedzenia znajdą Państwo w regulacjach dotyczących "Usług naprawy" w naszych Ogólnych Warunkach Handlowych (część I), jak również w stosownej ofercie.

10. Czas trwania umowy / wypowiedzenie umowy

Informacje dotyczące czasu trwania umowy oraz warunków odstąpienia od umowy zamieszczono w regulacji „Czas trwania umowy / Wypowiedzenie umów abonamentowych” w naszych Ogólnych Warunkach Handlowych (Część I) oraz w określonej ofercie.


ostatnia aktualizacja: 23.10.2019