Algemene voorwaarden en klanteninformatie

I. Algemene voorwaarden

§ 1 Basisvoorzieningen

(1) De onderstaande voorwaarden gelden voor alle contracten, die u met ons als aanbieder (E-Tech Invest OÜ (Besloten vennootschap)) via de website https://violiya.com aangaat. Tenzij anders overeengekomen, wordt indien nodig de integratie van de door u gebruikte eigen voorwaarden tegengesproken.

(2) Een verbruiker is elke natuurlijke persoon met het oog op een rechtshandeling, die hoofdzakelijk niet gerekend kunnen worden tot hun bedrijfs- of zelfstandige beroepswerkzaamheid. Een ondernemer is elke natuurlijke of rechtspersoon of een juridisch partnerschap, die bij het sluiten van een rechtshandeling handelt in naam van hun onafhankelijke professionele of commerciële activiteit.

§ 2 Totstandkomen van contract

(1) Onderwerp van het contract is de verkoop van goederen en/of de levering van reparatiediensten.

(2) Wij verkopen de goederengedeeltelijk of uitsluitend als commissionair in eigen naam voor rekening van derden, dat wil zeggen, voor een derde als de eigenaar van de goederen. Ondanks dat zijn wij de contractpartner met diens rechten en plichten.

(3) Reeds bij het instellen van het betreffende product op onze internetsite leggen wij u een bindende offerte voor voor het afsluiten van een koopcontract onder de in de artikelbeschrijving aangegeven voorwaarden.

(4) De koopovereenkomst komt als volgt tot stand via het online-winkelmandjessysteem:
De goederen en/of reparatiediensten die voor de koop zijn bestemd worden in het „winkelmandje" gelegd. Via de betreffende toetsen in de navigatielijst kunt u het „winkelmandje“ oproepen en daar te allen tijde wijzigingen aanbrengen.
Na het oproepen van de pagina "kassa" en de invoer van de persoonlijke gegevens alsook de betalings- en verzendvoorwaarden worden afsluitend de bestelgegevens nogmaals op de besteloverzichtspagina getoond.

Voor zover u als betaalmethode een methode voor directe betaling (bijv. PayPal / PayPal Express, Amazon-Payments, directe overschrijving) gebruikt, wordt u of in onze online-shop naar het besteloverzicht geleid of wordt u eerst naar de internetsite van de aanbieder van de methode voor directe betaling doorgeleid.
Wanneer u wordt doorgeleid naar de betreffende methode voor directe betaling, voer daar dan de betreffende selectie resp. invoer van uw gegevens uit. Tot slot wordt u teruggeleid naar het besteloverzicht in onze online-shop.

Voor het indienen van de bestelling krijgt u hier de gelegenheid om alle gegevens opnieuw te controleren, te wijzigen (ook via de functie "vorige" van uw internetbrowser) of de aankoop te annuleren. Met het verzenden van de bestelling via de toets "kopen" verklaart u de juridisch bindende aanvaarding van het aanbod, waardoor de koopovereenkomst tot stand komt.

(5) Uw aanvragen voor het opstellen van een aanbieding is voor u niet bindend. We leggen u schriftelijk een bindend aanbod voor (bv. via e-mail) dat u kunt accepteren binnen 5 dagen.

(6) De afhandeling van de bestelling en verzending van alle nodige informatie in verband met de contractsluiting gebeurt  via e-mail gedeeltelijk automatisch. Daarvoor dient u er zeker van te zijn dat het bij ons bekende emailadres correct is en dat u de door ons verzonden e-mail ook gegarandeerd ontvangt en vooral niet door de spamfilter wordt verhinderd.

§ 3 Totstandkoming van de overeenkomst bij downloadbare producten

(1) Voorwerp van overeenkomst is de verkoop van download-producten (digitale inhoud, die niet op een fysieke gegevensdrager geleverd wordt). Al met het instellen van de betreffende downloadbare producten op onze website leggen wij u een bindend aanbod voor tot de sluiting van een koopverdrag volgens de voorwaarden aangegeven in de productbeschrijving.

(2) Het koopverdrag komt via het online winkelwagensysteem als volgt tot stand:
Hierbij worden de downloadbare producten die gekocht gaan worden in de 'winkelwagen' geworpen. Via de juiste knop in de navigatiebalk kan de klant dan de 'winkelwagen' oproepen en daar op elk moment veranderingen doorvoeren. Na het oproepen van de pagina 'Kassa' en na het invoeren van de persoonlijke gegevens zoals de betaal- en verzendvoorwaarden worden nog eens alle bestelgegevens op een overzichtspagina weergegeven.

Voor zover u als betaalmethode een methode voor directe betaling (bijv. PayPal / PayPal Express, Amazon-Payments, directe overschrijving) gebruikt, wordt u of in onze online-shop naar het besteloverzicht geleid of wordt u eerst naar de internetsite van de aanbieder van de methode voor directe betaling doorgeleid.
Wanneer u wordt doorgeleid naar de betreffende methode voor directe betaling, voer daar dan de betreffende selectie resp. invoer van uw gegevens uit. Tot slot wordt u teruggeleid naar het besteloverzicht in onze online-shop. Voor het indienen van de bestelling krijgt u hier de gelegenheid om alle gegevens opnieuw te controleren, te wijzigen (ook via de functie "vorige" van uw internetbrowser) of de aankoop te annuleren.
Door het versturen van de bestelling via de knop "kopen", verklaart u wettelijk de bindende aanvaarding van het aanbod, waardoor de koopovereenkomst tot stand komt.


(3) Uw aanvragen bij de opstelling van een aanbieding zijn voor u niet bindend. We leggen u schriftelijk een bindend aanbod voor (bv. via e-mail) dat u kunt accepteren binnen 5 dagen.

(4) De afhandeling van de bestelling en verzending van alle nodige informatie in verband met de contractsluiting gebeurt via e-mail gedeeltelijk automatisch. U kan er zeker van zijn dat het door u bij ons bewaarde e-mailadres juist is, de ontvangt van de e-mail technisch zeker is en vooral niet door de spamfilter wordt verhinderd.

§ 4 Gebruikerslicentie downloadbare producten

(1) De aangeboden downloadbare producten zijn auteursrechtelijk beschermd. U ontvangt bij elk bij ons gekocht download-product een enkelvoudige gebruikerslicentie, voor zover in de betreffende offerte niet anders is aangegeven.

(2) De enkelvoudige gebruikerslicentie omvat de toestemming een kopie van het downloadbaar product op te slaan en/of af te drukken voor uw persoonlijk gebruik op uw computer of ander elektronisch apparaat.
Elke verdere kopie is verboden. Het is voor u uitdrukkelijk verboden gegevens of delen ervan te veranderen of te bewerken en op de een of andere manier particulier of commercieel aan derden beschikbaar te stellen.


§ 5 Looptijd van overeenkomst/ opzegging bij abonnementsovereenkomsten

(1) De tussen u en ons gesloten abonnementsovereenkomst heeft de overeengekomen looptijd. Wordt de overeenkomst niet 3 weken voor het einde van de overeenkomst (voor zover in het betreffende aanbod geen andere termijn afgesproken is) door een van de partijen schriftelijk (bv. via e-mail) opgezegd, verlengt hij stilzwijgend telkens de overeengekomen basislooptijd. Bedraagt de basislooptijd meer dan een jaar, wordt de overeenkomst telkens slechts met een jaar verlengd.

(2) Het recht op onmiddellijke opzegging om belangrijke reden blijft hiervan onaangeraakt.


§ 6 Individueel gemaakte goederen

(1) U stelt ons de voor de individuele vormgeving van de goederen benodigde juiste informatie, teksten of bestanden via het online-bestelsysteem of per e-mail uiterlijk onmiddellijk na het afsluiten van de overeenkomst ter beschikking. Eventuele richtlijnen van de aanbieder voor bestandsformaten moeten worden opgevolgd.

(2) De klant is verplicht geen gegevens over te brengen, waarvan de inhoud rechten van derden (vooral auteursrechten, naamrechten, merkrechten) schendt of in strijd is met bepaalde wetten. De klant stelt de aanbieder uitdrukkelijk vrij van alle in deze context geldig gemaakt aanspraken van derden. Dat geldt ook voor de kosten van de in dit verband vereiste gerechtelijke vertegenwoordiging.
 
(3) De aanbieder doet geen onderzoek van de toegezonden gegevens op juistheid van gegevens en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten.
 
(4) Voor zover in de betreffende offerte is aangegeven, krijgt u door ons een voorbeeld ter correctie toegezonden, dat onmiddellijk door u moet worden gecontroleerd. Is de klant het eens met het voorstel, dan voert hij de juiste template door schriftelijke medeondertekening (bijvoorbeeld e-mail) vrij voor uitvoering.
Een uitvoering van de werkzaamheden zonder toestemming van de klant vindt niet plaats.
De klant is ervoor verantwoordelijk de sjablonen op correctheid en volledigheid te controleren en de aanbieder eventuele fouten mee te delen. De aanbieder is niet aansprakelijk voor niet gereclameerde fouten.


§ 7 Voorwaarden van de overeenkomst bij cursussen

(1) Het onderwerp van de overeenkomst is de uitvoering van cursussen.
Al bij de opstelling van het betreffende cursusaanbod op onze website bieden wij u een bindend bod voor het sluiten van een contract met de voorwaarden vermeld in de bijbehorende cursusbeschrijving.


(2) De overeenkomst komt als volgt tot stand via het online-winkelwagensysteem:
De voor de boeking beoogde cursussen worden in de "winkelwagen" geplaatst. Via de betreffende toetsen in de navigatielijst kunt u de "winkelwagen" oproepen en daar te allen tijde wijzigingen aanbrengen. Na oproepen van de pagina "kassa" en de invoer van de persoonlijke gegevens alsook de betalingsvoorwaarden worden ter afsluiting nogmaals alle bestelgegevens op de besteloverzichtspagina aangegeven.
Voor zover u als betaalmethode een methode voor directe betaling (bijv. PayPal / PayPal Express, Amazon-Payments, directe overschrijving) gebruikt, wordt u of in onze online-shop naar het besteloverzicht geleid of wordt u eerst naar de internetsite van de aanbieder van de methode voor directe betaling doorgeleid.
Wanneer u wordt doorgeleid naar de betreffende methode voor directe betaling, voer daar dan de betreffende selectie resp. invoer van uw gegevens uit. Tot slot wordt u teruggeleid naar het besteloverzicht in onze online-shop. Voor het indienen van de bestelling krijgt u hier de gelegenheid om alle gegevens opnieuw te controleren, te wijzigen (ook via de functie "vorige" van uw internetbrowser) of de aankoop te annuleren.
Door het versturen van de bestelling via de knop duidend op uw betaalplicht, verklaart u wettelijk de bindende aanvaarding van het aanbod, waardoor de koopovereenkomst tot stand komt.

(3) Uw aanvragen voor het opstellen van een aanbieding is voor u niet bindend. We leggen u schriftelijk een bindend aanbod voor (bv. via e-mail) dat u kunt accepteren binnen 5 dagen.

(4) De afhandeling van de bestelling en verzending van alle nodige informatie in verband met de contractsluiting gebeurt  via e-mail gedeeltelijk automatisch. Daarvoor dient u er zeker van te zijn dat het bij ons bekende emailadres correct is en dat u de door ons verzonden e-mail ook gegarandeerd ontvangt en vooral niet door de spamfilter wordt verhinderd.

§ 8 Prestatie bij cursussen

(1) De uitvoering van de cursussen op de in de offerte beschreven vorm vindt plaats op de afgesproken termijnen.

(2) Zover de uitvoering van de cursussen van het aantal deelnemers afhankelijk is, geeft de offerte het minimale aantal deelnemers weer.
Wordt het minimale aantal deelnemers niet bereikt, informeren wij u uiterlijk 7 dagen voor aanvang van de cursus in tekstvorm (bijv. per e-mail) over het niet plaatsvinden van de geboekte cursus. Indien nodig worden reeds verleende diensten in dit geval onmiddellijk terugbetaald.

(3) Bij een annulering van een afzonderlijke bijeenkomst op basis van kortstondig uitval van de cursusleider wegens ziekte of om andere gegronde redenen worden de reeds verleende diensten onmiddellijk terugbetaald.
Bij gebeurtenissen, de uit meerdere afspraken bestaan, vindt bij annulering van een afspraak op basis van kortstondig uitval van de cursusleider wegens ziekte of om andere gegronde redenen de herhaling van de afgezegde afspraak in een vervangende afspraak plaats.

(4) In verband met het gebruik van de cursusruimtes en objecten moeten de plaatselijk geldende huisregels worden nageleefd. U moet zich aan onze instructies resp. de instructies van de cursusleider houden.


§ 9 Terugtrekken / annulering

(1) U kunt tot 14 dagen voor aanvang van de cursus kosteloos van de overeenkomst afzien. Het terugtrekken moet in tekstvorm (bijv. e-mail). Het bepalende tijdstip voor de uiterste termijn is de ingang van de terugtrekkingsverklaring bij ons.
Korter dan 14 dagen voor aanvang van de cursus is de terugtrekking niet meer mogelijk.


(2) In geval van niet deelname of gedeeltelijke deelname aan de geboekte cursus is geen terugvordering van cursusgeld mogelijk.

(3) Het wettelijke recht van herroeping wordt hierdoor niet aangetast, het bestaat onafhankelijk van bestaan of niet bestaan van deze aanvullende nietigverklaring.


§ 10 Vervangende deelnemer

U kunt te allen tijde voor aanvang van de cursus een vervangende deelnemer benoemen. Voor deze omboeking ontstaan voor u geen kosten.


§ 11 Dienstverlening bij montagediensten

 
(1) Voor zover montagediensten onder de overeenkomst vallen, zijn wij de montagewerkzaamheden verschuldigd die voortvloeien uit de prestatiebeschrijving. Wij leveren deze naar beste eer en geweten persoonlijk of via derden.
 
(2) De dienstverlening vindt plaats op de overeengekomen data.
 
(3) U bent verplicht tot medewerking. In het bijzonder moet u op het tijdstip van de uitvoering van de montagediensten de mogelijkheid bieden om de ruimtes in een begaanbare en voldoende gevarenvrije toestand te betreden. Verder bent u verplicht om ons, indien nodig, elektrische energie en water ter beschikking te stellen. Wij hebben het recht om het contractgedeelte inzake het uitvoeren van montagediensten conform § 643 BGB (Burgerlijk Wetboek) op te zeggen, voor zover u uw medewerkingsplichten niet nakomt. Hiertoe stellen wij voor u een redelijk termijn vast, gedurende welke u de nodige medewerkingsdiensten kunt inhalen.
 
(4) Wanneer u van uw opzeggingsrecht conform§ 648 S. 1 BGB gebruik maakt, kunnen wij als vooraf bepaalde vaste vergoeding 10% van de overeengekomen vergoeding verlangen, wanneer de uitvoering nog niet begonnen is. Dit geldt op basis van het wettelijke herroepingsrecht echter alleen, wanneer u pas na het verstrijken van de herroepingstermijn van uw opzeggingsrecht gebruik maakt. U blijft het recht voorbehouden om aan te tonen, dat voor ons daadwerkelijk geen of aanzienlijk lagere kosten zijn ontstaan.
 

§ 12 Prestatielevering bij herstellingen

(1) In zoverre herstellingsdiensten onderwerp van overeenkomst zijn, zijn wij de herstellingsdiensten die volgen uit de prestatiebeschrijving verschuldigd. Deze leveren wij naar eer en geweten persoonlijk of door derden.

(2) U bent verplicht tot medewerking, u moet vooral het defect aan het apparaat zo grondig als mogelijk omschrijven en het defecte apparaat ter beschikking stellen.

(3) U draagt de kosten voor de verzending van het defecte apparaat aan ons.


(4) Voor zover in de betreffende offerte niet anders is aangegeven, gebeurt de reparatie inclusief afgifte van het apparaat voor verzending binnen 5 - 7 dagen na ontvangst van het te repareren apparaat (bij overeengekomen vooruitbetaling echter pas na de datum van uw betalingsopdracht).

(5) Wanneer u van uw opzeggingsrecht conform§ 648 S. 1 BGB gebruik maakt, kunnen wij als vooraf bepaalde vaste vergoeding 10% van de overeengekomen vergoeding verlangen, wanneer de uitvoering nog niet begonnen is. Dit geldt op basis van het wettelijke herroepingsrecht echter alleen, wanneer u pas na het verstrijken van de herroepingstermijn van uw opzeggingsrecht gebruik maakt. U blijft het recht voorbehouden om aan te tonen, dat voor ons daadwerkelijk geen of aanzienlijk lagere kosten zijn ontstaan.

§ 13 Bijzondere overeenkomsten bij aangeboden betaalmethodes

(1) Betaling in termijnen via easyCredit

Bij het betalen in termijnen door middel van easyCredit gelden bovendien de algemene voorwaarden voor het betalen in termijnen van easyCredit. Hier vindt u de algemene voorwaarden.

§ 14 Retentierecht, eigendomsvoorbehoud

(1) U kunt retentierecht enkel uitoefenen in zoverre het gaat om vorderingen uit dezelfde contractuele relatie.

(2) Het product blijft tot volledige betaling van de koopprijs onze eigendom.

(3) Bent u ondernemer, dan geldt het volgende:

a) Wij houden het eigendom va het product tot de volledige vergoeding van de vorderingen uit de lopende zakenrelatie. Voorafgaand aan de overdracht van de eigendom van de goederen is een onderpand of een zogenaamde 'Sicherheitsübereignung' (beveiligheidsdoeleind) niet toegestaan.

b) U kunt de goederen volgens de normale gang van zaken doorverkopen. In dat geval moet u nu al alle vorderingen van het gefactureerde bedrag, dat zal voortvloeien uit de doorverkoop, aan ons afstaan, voor zover we de overdracht accepteren. U bent verder bevoegd voor de inning van de schuld. Wanneer u uw betalingsverplichtingen niet goed nakomt, behouden wij ons het recht voor de schuld zelf te innen.

c) Bij het verbinden en mengen van de goederen verwerven wij mede-eigendom van de nieuwe zaak in verhouding van factuurwaarde van de goederen tot de andere verwerkte goederen op het moment van de verwerking.

d) Wij verbinden ons ertoe om de aan ons verschuldigde effecten op uw verzoek vrij te geven in de mate dat de realiseerbare waarde van onze zekerheden met meer dan 10% groter is dan de beveiligde vorderingen. De keuze van de effecten die worden vrijgegeven ligt bij ons.


§ 15 Garantie

(1) Er bestaan wettelijke garantierechten.

(2) Bij gebruikte goederen zijn garantieaanspraken uitgesloten, indien het gebrek pas na één jaar na levering van de goederen aan het licht komt. Indien het gebrek binnen één jaar na levering van de goederen aan het licht komt, kan garantieaanspraak binnen de wettelijke verjaringstermijn van twee jaar na levering van de goederen geldig gemaakt worden. De bovenstaande beperking is niet van toepassing:

- voor ons te verantwoorden verwijtbare schade voortvloeiend uit schade aan het leven, het lichaam of de gezondheid en bij opzettelijk of door grove nalatigheid veroorzaakte overige schade;
- voor zover wij het gebrek op frauduleuze wijze verborgen hebben gehouden of een garantie voor de hoedanigheid van de zaak hebben gegeven.


(3) Als consument, wordt u gevaagd om de goederen direct na levering op volledigheid, zichtbare gebreken en schade te controleren en zowel ons als de transporteur zo snel mogelijk eventuele klachten mee te delen. Indien u dit niet doet, heeft dit geen invloed op uw wettelijke aanspraak op garantie.

(4) Voor zover u een ondernemer bent, gelden afwijkende garantiebepalingen:

a) Als kwaliteit van de goederen gelden enkel onze eigen gegevens en de productbeschrijving van de producent zoals overeengekomen, niet andere reclame, openbare prijzen en uitspraken van de producent.

b) In geval van gebreken geven wij naar eigen goeddunken garantie door het herstellen van gebreken of door nalevering. Mislukt het verhelpen van het tekort, dan kunt u na uw keuze vermindering eisen of afzien van de overeenkomst. De corrigerende maatregelen zijn van toepassing na een mislukte tweede poging, indien er blijkt dat vooral uit de soort van de zaak of het tekort of de andere omstandigheden niet iets anders oplevert. In het geval van verbetering moeten wij de verhoogde kosten niet dragen die ontstaan zijn door het verzenden van de goederen naar een andere plaats dan de plaats van uitvoering, op voorwaarde dat de zending niet aan het beoogde gebruik van de goederen voldoet.

c) De garantieperiode bedraagt een jaar vanaf de datum van levering. De verkorte termijn is niet van toepassing:


- voor ons te verantwoorden verwijtbare schade voortvloeiend uit schade aan het leven, het lichaam of de gezondheid en bij opzettelijk of door grove nalatigheid veroorzaakte overige schade;
- voor zover wij het gebrek op frauduleuze wijze verborgen hebben gehouden of een garantie voor de hoedanigheid van de zaak hebben gegeven;
- bij zaken, die overeenkomstig hun normale gebruik voor een gebouw zijn gebruikt en die het defect hebben veroorzaakt;
- bij wettelijke regresvorderingen, die u in combinatie met garantierechten tegen ons heeft.

§ 16 Retourzending van oude onderdelen, statiegeld voor oude onderdelen
 
(1) Indien aangegeven in de concrete offerte, zal statiegeld voor oude onderdelen in rekening worden gebracht bovenop de aankoopprijs. De hoogte van het statiegeld voor oude onderdelen is vermeld in de betreffende aanbieding. 
Het statiegeld voor oude onderdelen dient samen met de koopprijs aan ons te worden betaald, tenzij u vóór de verzending van het gekochte aan ons een oud onderdeel met identieke constructie overdraagt dat voldoet aan de eisen volgens lid 3 (in dit geval vervalt de verplichting tot betaling van het statiegeld voor oude onderdelen).
 
(2) U krijgt het statiegeld voor oude onderdelen terug, wanneer u binnen 7 dagen na ontvangst van de aankoop een oud onderdeel met identieke constructie overdraagt dat voldoet aan de eisen volgens lid 3. De terugbetaling vindt plaats binnen 30 dagen na ontvangst van het oude onderdeel door ons.
 
(3) Het door u over te dragen oude onderdeel met identieke constructie moet een onbeschadigde behuizing hebben, in de originele verpakking zitten en er mogen geen originele onderdelen ontbreken. Anders blijft de verplichting tot het betalen van het statiegeld voor oude onderdelen bestaan en krijgt u het overgedragen oude onderdeel terug.  
U draagt de kosten en het verzendingsrisico voor de verzending van het oude onderdeel. Wij aanvaarden geen zendingen die door ons betaald moeten worden.
 
§ 17 Rechtskeuze, plaats van betaling, bevoegde rechtbank

(1) Het Duitse recht is van toepassing. Voor consumenten geldt deze keuze van het recht alleen, voor zover dit betekent de bescherming door dwingende bepalingen van de wet van het land van de gewone verblijfplaats van de consument niet wordt ingetrokken (gunstigheidsbeginsel).

(2) Plaats van uitvoering voor alle prestaties uit de met ons bestaande zakenrelaties zoals de bevoegde rechtbank is onze verblijfplaats, in zoverre u geen consument, maar koopman, rechtspersoon van het openbaar recht of van publiekrechtelijk speciaal vermogen bent. Hetzelfde geldt als u geen algemene bevoegdheid in Oostenrijk of de EU hebt, of als uw woonplaats of uw gewoonlijke verblijfplaats op het moment van de klacht niet gekend is. De bevoegdheid, ook de rechtbank in een andere gerechtsgebied aan te roepen, blijft hiervan onberoerd.

(3) De bepalingen van het VS-kooprecht zijn uitdrukkelijk niet van toepassing.
§ 18 Kinderbescherming

(1) Bij de verkoop van goederen die onder de regelingen van de kinderwet valt, gaan wij enkel overeenkomsten met klanten aan die de wettelijke voorgeschreven minimumleeftijd bereikt hebben.
Bestaande leeftijdsbeperkingen worden vermeld in de desbetreffende productbeschrijving.


(2) U verklaart met het versturen van uw bestelling de wettelijke voorgeschreven minimumleeftijd bereikt te hebben en dat uw aangiften met betrekking op uw naam en uw adres juist zijn. U bent verplicht daarvoor te zorgen dat uzelf of dergelijke door u bevoegde personen voor de inontvangstneming van de levering, de wettelijke voorgeschreven minimumleeftijd bereikt hebben om de goederen te ontvangen.

(3) Voor zover we verplicht zijn door de wet een leeftijdscontrole te doen, hebben we de logistiek dienstverlener verantwoordelijk voor de levering, het product uitsluitend aan personen die de wettelijke leeftijd hebben bereikt te overhandigen en in geval van twijfel de identiteitskaart van de persoon die de goederen in ontvangst neemt te laten tonen om te leeftijd te controleren.

(4) In zover we de wettelijke minimumleeftijd op de betreffende productbeschrijving aantonen dat u minstens 18 jaar moet zijn voor de aankoop van goederen, gelden bovenstaande paragrafen 1-3 met dien verstande dat in plaats van de wettelijke voorschreven minimumleeftijd men meerderjarig moet zijn.


II. Klanteninformatie

1. Identiteit van de verkoper

E-Tech Invest OÜ (Besloten vennootschap)
Pudisoo küla, Männimäe/1
74626 Kuusalu vald
Harju maakond/Estland
Telefoonnummer: +372 540 01051
E-mail: info@violiya.comAlternatieve geschillenbeslechting:
De Europese Commissie heeft een platform opgezet voor de onlinebeslechting van consumentengeschillen zonder rechterlijke tussenkomst (ODR platform), te vinden op https://ec.europa.eu/odr.


2. Informatie over het tot stand komen van het contract

De technische stappen die verband houden met het sluiten van een contract, het sluiten van een contract zelf en de correctieopties worden uitgevoerd in overeenstemming met het reglement “het sluiten van een contract” in onze standaard zakelijke voorwaarden (deel I.).

3. Taal van het contract, opslaan van de tekst van het contract

3.1 De taal van het contract is Duits.

3.2 De volledige tekst van het contract wordt niet door ons opgeslagen. Voor het verzenden van de bestelling via het online winkelwagensysteem  kunnen de contractgegevens via de afdrukfunctie van het browser geprint worden of elektronisch opgeslagen worden. Na ontvangst van de bestelling bij ons, worden de bestelgegevens, de door de wet vereiste informatie voor overeenkomsten op afstand en de algemene voorwaarden nog eens via e-mail naar u verzonden.

3.3 Bij aanvragen buiten het online-winkelwagensysteem krijgt u alle overeenkomstgegevens in het kader van een bindende offerte schriftelijk, bijv. per e-mail, toegezonden, welke u uit kunt printen of elektronisch op kunt slaan.

4. Codexen voor goede praktijken

4.1 We onderschrijven de Europese codex voor goede praktijken, die via de volgende link bekeken kan worden: http://www.euro-label.com/kodex/index.html.

5. Essentiële kenmerken van de goederen of de dienst

De essentiële kenmerken/voorwaarden van de goederen en/of diensten kunt u vinden in de betreffende offerte.

6. Prijzen en betalingsmogelijkheden

6.1 De in de respectieve aanbiedingen getoonde prijzen en verzendkosten vertegenwoordigen de totale prijs. Ze omvatten alle prijscomponenten, inclusief alle toepasselijke belastingen.

6.2 De verzendkosten zijn niet inbegrepen in de aankoopprijs. Ze zijn via een bijbehorende knop op onze internetsite of in de betreffende offerte oproepbaar, worden in de loop van het bestelproces afzonderlijk vermeld en komen extra voor uw rekening, voor zover de levering niet vrij van verzendkosten is toegezegd.

6.3 Als de goederen worden geleverd aan landen buiten de Europese Unie, kunnen er extra kosten ontstaan waarvoor wij niet verantwoordelijk zijn, zoals douanerechten, belastingen of geldovermakingen (overdrachts- of wisselkosten van de kredietinstellingen), die u zelf moet betalen. 
 
6.4 Eventuele kosten voor het overmaken van geld zijn voor uw rekening, ook als de goederen aan een EU-lidstaat worden geleverd, maar de betaling is buiten de Europese Unie geregeld.

6.5 De ter beschikking staande betalingsmethoden staan onder een dienovereenkomstig aangeduide knop op onze internetsite of in de betreffende offerte vermeld.

6.6 Tenzij anders vermeld, zijn de vorderingen van het voltooide contract onmiddellijk opeisbaar.

6.7 Tenzij anders overeengekomen, moet bij boeking van cursussen de betaling uiterlijk op de cursusdatum voor het begin van de cursus worden betaald, anders is er geen recht op deelname.

7. Leveringsvoorwaarden

7.1 De leveringsvoorwaarden, de leveringstermijn en eventueel bestaande leveringsbeperkingen vindt u onder een dienovereenkomstig aangeduide knop op onze internetsite of in de betreffende offerte.

7.2 Voor zover u consument bent, is het wettelijk geregeld dat het risico van onopzettelijk verlies en de toevallige verslechtering van de verkochte goederen tijdens de verzending pas met de levering van de goederen op u overgaat, onafhankelijk of de zending verzekerd of onverzekerd is. Dit geldt niet als u zelf een niet door ons aangeduid transportbedrijf of een andere persoon de opdracht gegevens hebt de levering uit te voeren.

Bent u ondernemer, dan gebeurt de levering en de verzending op uw risico.

8. Wettelijke garantierechten

De aansprakelijkheid voor gebreken wordt gebaseerd op de regeling "Garantie" in onze algemene voorwaarden (deel I).

9. Opzegging

9.1 Informatie over opzegging van het contract en de opzeggingsvoorwaarden vindt u in de voorschriften voor "Montagediensten" in onze Algemene Voorwaarden (deel I), alsmede in de betreffende offerte.

9.2 Informatie over opzegging van het contract en de opzeggingsvoorwaarden vindt u in de voorschriften voor "Reparatiediensten" in onze Algemene Voorwaarden (deel I), alsmede in de betreffende offerte.

10. Looptijd van het contract / verbreken contract

Voor informatie over de looptijd van het contract en de voorwaarden van de beëindiging verwijzen wij u naar de regeling "Contractduur / beëindiging van abonnementscontracten" in onze Algemene Voorwaarden (deel I) en in de betreffende offerte.


Laatste update: 23.10.2019